درس اول

۱- در رأس اين نظام فردي قرار داشت كه واحد اجتماعي را توسط افراد مسلحي كه به وي وفادار بودند ، اداره مي كرد و مردم عادي هم رعيت محسوب می شدند.

      الف) فئودالي       ب) امپراتوري        ج) شاهنشاهي      د) خلافت

۲- در واحدهاي عشيره اي ......... قبيله را براساس ................. اداره مي كرد .

     الف) فئودال ها - سنت                    ب) سلطان - قوانین رسمی

      ج) ريش سفيدان - سنت                د) سلطان - قوانين اجتماعي

۳- در كدام واحدهاي اجتماعي اقتصاد شكلی ساده و اغلب خود بسنده داشت ؟

       الف) امپراتوري و فئودالي   ب) فئودالي و عشيره اي 

       ج) عشيره اي و امپراتوري     د) شهرهاي مستقل  و عشيره اي

۴- در اين نظام نخستين فرد هر سلسله  با توجه به قدرت نظامي به قدرت مي رسيد و توسط گروهي از اشراف حمايت  مي شد .

       الف) امپراتوري            ب) خليفه اي     ج) فئودالی         د) قبیله­ای

۵- به نظام توزیع تقریبا واحدی که در سراسر کشور ایجاد می شود  ........... می گویند.

     الف- بازار ملی         ب- اقتصاد ملی        ج- نظام اقتصادی         د- نظام مبادله

۶- کدام عبارت در خصوص واحدهای اجتماعی جهان گذشته صحیح نمی باشد؟ 

         الف- در امپراتوری ها بین واحدهای اجتماعی مختلف روابط تجاری شکل می گرفت.

          ب- واحد امپراتوری توسط اشراف هم پیمان یا حاکمان وفادار به امپراتور اداره می شد.

         ج- در واحدهای فئودالی مقام اربابی ارثی بود و آن ها خود را از نژاد متفاوت با مردم عادی می دانستند.

         د- در راس واحد عشیره ای فردی قرار داشت که واحد اجتماعی را توسط افراد مسلح وفادار به خود اداره می کرد.

 

درس دوم

۱- شبیه ترین واحد اجتماعی به نظام جهانی چیست ؟

     الف) فئودالی           ب) امپراتوری          ج) بورژوازی                 د) قبیله ای گسترده

۲- چه عواملي باعث شد که امپراتوريها به طور فزاينده اي به منابع انساني و مالي نياز داشته باشند ؟

       الف) تجمل گرايي     ب) حفظ حاكميت خود        ج) گسترش خود     د) هر سه مورد

۳- به دوره اي كه اروپا براي مدت طولاني بصورت فئودالي و دور از تمدن به سر مي برد ................ مي گويند .

     الف) دوره باستان            ب) دوره تاريك       ج) دوره قبل از تاریخ      د) دوره امپراتوری

۴- شهرهاي جديد (مستقل) محل تجمع چه گروه هايي بود ؟

      الف) تجار             ب) صنعتگران              ج) بازرگانان                د) الف و ب

۵- اصطلاح بورژواها ابتدا به  ...........دلالت داشت و بعدها به ................ اطلاق گرديد .

       الف) بازرگانان ، تاجران شهري                      ب) شهرنشيني ، تاجران شهري

   ج) تاجران شهري ، شهرنشيني                        د) بازرگانان ، صنعتگران    

۶- كدام جمله در مورد بورژوا صحيح نمي باشد :

       الف) امكان تحصيل مال و مال اندوزي داشتند 

       ب) امكان تملك زمين و رسيدن به جرگه ي اشراف داشتند

       ج) مهمترين هدف زندگي آنها كسب سود بود 

       د) بيشتر از طريق تجارت و صنعتگري كسب درآمد مي كردند

۷- در قرون وسطی حكومت ها مشروعيت خود را ..........بدست می­آوردند .

     الف ) مستقيم توسط پاپ و كليسا          ب ) بطور غير مستقيم توسط پاپ و كليسا

     ج  )به طور مستقيم توسط مردم            د ) به طور غير مستقيم توسط مردم

۸- مهمترين شعار و داعيه ي رنسانس چه بود ؟

      الف ) باز گشت به دوره طلايي روم               ب ) بازگشت به دين و كليسا

     ج ) نگرش مثبت به دين ، كليسا و پاپ           د ) نگاه منفي به دنيا ، كار و جسم

۹- كدام جمله نادرست است :

      الف ) در قرون وسطا پيوند قوي بين زندگي و حكومت فئودالي و كليسا وجود داشت  .

      ب) در عصر رنسانس به دنيا و كار توجه مي شد  .

      ج) در عصر رنسانس حكومت مبنايي انساني و دنيایي داشت  .

       د ) در عصر رنسانس حكومت مبنايي خدايي داشت  .

۱۰- هسته ي اوليه و اصلي نظام جهاني در ........................شكل گرفت .

      الف ) اروپا    ب ) اروپاي شرقي     ج ) اروپاي غربي     د ) آسيا

۱۱- مهمترين عامل تاثير گذار و تعیين كننده در شکل­گیری نظام جهاني چه بود؟ 

      الف ) سياست      ب ) فرهنگ      ج ) اقتصاد          د ) دين

۱۲- اروپا بعد از هم پاشیدن امپراتوری روم غربی، برای یک دوره تاریخی طولانی مدت به چه صورت به زندگی خود ادامه داد؟

    الف- قبیله­ای      ب- عشیره­ای      ج- فئودالی       د- شاهنشاهی

 

 درس سوم

۱- اولين كشوري كه در عرصه استعمارگري جايگزين اسپانيا و پرتقال شد ؟

      الف ) هلند       ب ) انگليس         ج ) فرانسه       د ) آمريكا

۲- انقلاب صنعتي .........  .

     الف ) در انگلستان و با توجه به رشد تجارت و صنعت شكل گرفت .

     ب ) در فرانسه و با توجه به رشد تجارت و صنعت شكل گرفت .

     ج ) در اروپا و به تبعيت دخالت كليسا در حكومت شكل گرفت .

      د ) در انگلستان و با توجه به دخالت كليسا در حكومت شكل گرفت .

۳- چه رابطه­ی اقتصادي بين کشور استعمارگر و کشور استعمار شده شكل گرفت ؟

      الف ) رابطه تابعي                   ب-  رابطه مركز - پيرامون

     ج ) رابطه فقير و غني             د ) گزينه الف و ب صحيح است

۴- به حالتي كه در آن ماليات بر واردات به نحوي تنظيم مي شود كه قيمت كالاي خارجي در داخل كشور ديگر كم تر از قيمت كالاهاي توليد شده در داخل كشور باشد ........... مي گويند .

الف) تجارت بين المللي         ب) تعرفه اي         ج) تجارت جهانی       د) تعرفه حمايتي

 ۵- كداميك از كشورها به ترتيب سركرده نظام جهاني بوده اند ؟

      الف) هلند، انگلستان ، آمريكا           ب) امريكا ، انگلستان ، هلند

       ج) فرانسه ، روسيه ، آمريكا           د) روسيه ، انگلستان ، امريكا

۶- کدام یک از فرایندهای زیر رابطه ی میان استعمار و انقلاب صنعتی را دقیق تر توضیح می دهد؟

        الف- استعمار- غارت ثروت- ساختن کاخ ها- انقلاب صنعتی- قدرت نظامی- استعمار بیشتر.

       ب- استعمار- دست یابی به ثروت- به کار گرفتن ثروت در صنعت- انقلاب صنعتی- توسعه تجارت- استعمار بیشتر.

       ج- استعمار- دست یابی به ثروت- به کار گرفتن ثروت در صنعت- انقلاب صنعتی- ساخت و توسعه صنایع نظامی- استعمار بیشتر.

       د- استعمار- غارت ثروت- ساختن کاخ ها- تجهیز بیشتر صنایع نظامی- انقلاب صنعتی- قدرت نظامی- استعمار بیشتر.

۷- در ارتباط با کشورهای مستعمره کدام گزینه نادرست است؟

      الف- در مستعمره­ها، ضمن تصرف مازاد توسط حکومت مرکزی، اقتصاد آنها نیز دگرگون می­گردید.

      ب- خودکفایی اقتصادی مستعمرات از بین رفت و به اقتصاد کشورهای استعمارگر وابسته شدند.

     ج- با وجود ادغام اقتصاد مستعمره در اقتصادی دیگر، سایر وجوه زندگی آن بدون تغییر باقی می­ماند.

     د- پس از استقلال مستعمرات، وابستگی اقتصادی این کشورها به استعمارگران باقی ماند.

 

 

درس چهارم

۱- حق و تو در اختيار کدام کشورها است؟

    الف ) كشور­هاي عضو شوراي قیمومت         ب ) اعضاي غير دائم شوراي امنيت

     ج ) اعضاي دائم شوراي امنيت                    د ) اعضاي  مجمع عمومي سازمان ملل

 ۲- در کدام جنگ برای اولین بار از سلاح­های هسته­ای استفاده شد؟

       الف- جنگ جهانی دوم           ب- جنگ اعراب و اسراییل      

       ج- جنگ جهانی اول                د- جنگ آمریکا با عراق

 ۳- هرگاه آرمانی به صورت مجموعه­ای از هنجارها درآید که اجبار اجتماعی از آن حمایت ­کند، می­توان از ........... یاد کرد؟

      الف- جهانی شدن       ب- نهادی شدن          ج- درونی شدن          د- اجباری شدن

 ۴- کدام یک از موارد زیر از اهداف سازمان ملل نمی­باشد؟  

      الف- توسعه روابط دوستانه بین کشورها           ب- تشکیل واحدهای ملی با عضویت دولت­ها

      ج- حفظ صلح و امنیت بین المللی                     د- حل مسایل بین المللی

۵- چه عاملی زمینه ساز پیدایش جنگ جهانی اول و دوم بود؟

     الف- حفظ قدرت نظامی واحدهای سرزمینی جدید    ب- توسعه ی فناوری نظامی و تهاجمی

     ج- کشور گشایی کشورهای استعمارگر و حفظ مستعمره ها

      د- تلاش دولت ها برای گسترش فعالیت سرمایه داران بومی

۶- « مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی» به عهده کدام رکن سازمان ملل متحد است و کدام رکن می تواند در صورتی که عضوی صلح و امنیت بین  الملل را به خطر اندازد قطع روابط سیاسی با آن را از اعضا سازمان ملل بخواهد؟

      الف- شورای امنیت- شورای امنیت                ب- شورای امنیت- دیوان داوری بین المللی

      ج- مجمع عمومی- شورای امنیت                 د- مجمع عمومی- دیوان داوری بین المللی

 

درس پنجم

۱- دلايل اصلي سرمايه گذاري كشورهاي صاحب سرمايه در ساير كشورها چیست ؟

      الف)فروش بيشتر  محصولات خود                    ب) نبود بازار در كشورهاي خودي     

      ج) نزديكي به مواد خام و تفاوت دستمزد            د) شكوفايي اقتصادي كشورهاي فقير

۲- كساني كه جهاني شدن را گسترش سرمايه داري مي دانند به كدام يك از موارد زير معتقدند؟

    الف) حاكميت سرمايه برانسان             ب) اولويت سرمايه بر صنعت  

      ج) حاكميت انسان بر سرمايه              د) افزايش سود

 ۳- چه زماني وابستگي ميان جوامع تشديد مي شود؟

     الف) زماني كه كالاها و خدماتي كه به يك كشور وارد مي شود در توليد كالاهاي آن كشور مورد استفاده قرار نگيرد .

     ب) زماني كه كالا ها و خدماتي كه به يك كشور وارد مي شود در توليد كالاهاي آن كشور مورد استفاده قرار گيرد .

     ج) زماني كه كالا و خدمات در داخل كشور توليد و به کشورهای دیگر صادر شود.

     د) زماني كه كالا و خدماتي كه به يك كشور وارد مي شود تاثيری در توليد كالاهاي آن كشور نداشته باشد .

 ۴- چه زماني روابط اقتصادي بين جوامع در جهت وابستگي بيشتر به يكديگر ، پيش رفت ؟

     الف) با پايان يافتن جنگ جهاني اول           ب) با پايان يافتن جنگ جهاني دوم    

     ج) قبل از جنگ جهاني دوم                   د) قبل از جنگ جهاني اول

۵- با توجه به كدام عامل ، اقتصاد جوامع از حالت خود بسندگي خارج شده است ؟

     الف) صنعت             ب) مبادله      ج) تجارت        د) كشاورزي

۶- در طول زمان، هر چه به زمان حال نزديك مي شويم، ميزان توليد براي صادرات ......... و متقابلاً   ميزان واردات ....... یافته است.

     الف) افزايش – افزايش     ب) كاهش – كاهش        ج) افزايش – كاهش          د) كاهش- افزايش

۷- چه عواملي باعث شده كه سرمايه گذاري خارجي شكل بگيرد؟

     الف) تفاوت دستمزد                          ب) كاهش هزينه حمل و نقل            

     ج) نزديكي به بازار مصرف                    د) هر سه مورد

 ۸- كدام گزينه در مورد شركت هاي چند مليتي درست نيست ؟

        الف) از نظر مالكيت فراملي هستند       ب) از نظر مالكيت  ملی هستند    

          ج) سابقه اي بيش از يك قرن دارند      د) سابقه اي كمتر از يك قرن دارند

۹- گروهي كه نسبت به جهاني شدن نظر مثبتي دارند به توسعه كدام كشورها در دهه هاي اخير استفاده مي كنند؟

       الف) هند و چين        ب) هند و ژاپن           ج) آمريكا و كانادا     د) چين و ژاپن

 

۱۰- چرا امروزه مهم­ترین دلیل تغییرات در عرصه­ی سیاست، تغییر در عرصه اقتصادی است؟ زیرا ..........

      الف- نوع غالب معشیت مردم کشاورزی و نیمه صنعتی است.

     ب- رونق تولیدات شهری و تجاری به توسعه و قدرت حکومت­ها وابسته است.

     ج- در نظام جهانی، حکومت­ها به تولیدات شهری و تجارت وابسته هستند.

    د - در نظام جهانی رشد صنعت تحت تاثیر دوام و ثبات حکومت­هاست

 

 درس ششم

 ۱- مك لوهان افزايش استفاده از ارتباطات با بر زياد را با عنوان چه وضعيتي توصيف مي كند؟

     الف) نظام جهاني        ب) ارتباطات بين شهري     ج) دهكده جهاني     د) عصر رسانه ها

 ۲- با فشرده شدن زمان و مكان فضايي جهاني شكل مي گيرد كه امكان ....... را به شدت افزايش مي دهد.

      الف) تعامل          ب) روابط رودررو      ج) دوركاري       د) هماهنگي اجتماعی

 ۳- نظريه پرداز دهكده جهاني چه كسي است ؟

     الف) مك لوهان          ب) دوركيم              ج) پارسونز        د) بيل گيتس

 ۴- در قرون گذشته که فن­آوری ارتباطات مانند امروز نبوده است، چه عاملی از مهم­ترین لوازم تعامل بین افراد بوده است؟

    الف- مکان مشترک      ب- زمان مشترک        ج- تعامل اجتماعی      د- وسایل حمل و نقل

۵- گذشته از سرعت انتشار اخبار و اطلاعات عامل تمایز جهان ما از جهان گذشته چیست؟

      الف- عدم نیاز به مکان مشترک         ب- عدم نیاز به ملیت مشترک

      ج- عدم نیاز به مذهب مشترک            د- عدم نیاز به جنسیت مشترک

۶- کدام یک جزء عملکرد رسانه ها و فن آوری های ارتباطی با برد زیاد محسوب نمی شود؟ 

        الف- ایجاد مکانی مشترک برای تعامل از راه دور- شکستن مرزهای کشورها

        ب- شکستن مرز کشورها- کاهش امکان کنترل دولت ها بر فرهنگ و هویت یابی افراد

        ج- کاهش امکان کنترل دولت ها بر فرهنگ و هویت یابی افراد- گذر از محدویت مکان وزمان

        د- شکل دادن به افکار عمومی در سطح جهان- زیستن در جهان در عین زیستن در یک قلمرو مشخص

 

 درس هفتم

۱- توانايي آمريكا در توليد برنامه هاي رسانه اي ازجمله فيلم ها باعث شده ............ اعضاء جوامع ديگر را طبق فرهنگ خود شكل دهد .

     الف) اقتصاد               ب) ذائقه           ج)روابط         د) هيچكدام

۲- گروههاي فراملي مانند جنبش ضد سرمايه داري يا سازمان صلح سبز براساس كداميك از موارد زير شكل گرفته اند؟

      الف) آرمان­هاي مشترك    ب) مرزهاي مشترك    ج) پيام­هاي مشترك     د) همه موارد

 ۳- بزرگترين و قدرتمندترين شركت هايي كه در زمينه توليد و توزيع فرهنگ فعاليت دارند در مالكيت شرکت­های ........... است .

     الف) اروپايي        ب) امريكايي        ج) آسيايي       د) فراملي

 ۴- هویت ملی بر مبنای ........... که درباره یک ملت وجود دارد، شکل می­گیرد.

         الف- روایتی        ب- فرصتی         ج- شرایطی         د- جایگاهی

 ۵- آن چه در هر دو برداشت از تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن مشترک است کدام مورد  است؟

       الف- ناخواسته بودن  فرایند تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن

       ب- تحمیل عقاید یک جامعه بر واحد اجتماعی دیگر

       ج- نقش فن آوری ها ی جدید ارتباطی در تحمیل ارزش ها بر جوامع دیگر

        د- طبیعی بودن تهاجم فرهنگی و وجود آن در همه ی دوره ها

۶- گروه های قومی که در قلمرو دولت های مختلف پراکنده اند با کمک چه عاملی می توانند هویت خود را حفظ کنند؟

      الف- دولت- ملت ها        ب- رسانه های جدید    ج- گروه های هم کیش     د- هم اندیشی

 

 پایان قسمت اول

 


موضوعات مرتبط: علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

تاريخ : یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰ | 19:40 | نویسنده : گروه علوم اجتماعی استان قم |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.