درس هشتم

۱- در تقسيم بندي كشورها و رتبه بندي آنها از نظر قدرت ، بالاترين و پايين ترين رتبه به ترتيب از آن كدام­يك از كشورها يا دولتهاي زير است؟

     الف) قدرتمند، ذره      ب) ذره ، ابرقدرت      ج) قدرتمند ، ابرقدرت         د) ابرقدرت ، ذره

۲- در راستاي نابرابري درسازمان ملل، حق وتو به عنوان يك شاخص نابرابري به كداميك از كشورهای زير تعلق دارد؟

     الف) فرانسه،ايتاليا،آلمان،روسيه،چين               ب) روسيه، امريكا، آلمان، فرانسه، چين 

     ج) چين،روسيه،امريكا، انگليس، فرانسه            د) فرانسه،امريكا،چين،روسيه،ژاپن

 ۳- بالاترين حق رأي با توجه به  میزان سهام در بانك جهاني به ترتيب به کدام کشورها تعلق دارد؟

       الف) ژاپن ، آلمان ، فرانسه               ب) امريكا، آلمان ، فرانسه 

       ج) امريكا، ژاپن ، آلمان                      د) آلمان ، ژاپن، امريكا

 ۴- منابع عمده­ی ثروت و قدرت در جهان کنونی چیست؟

        الف- فن­آوری- دانش                         ب- نیروی نظامی- تولید ملی

        ج- درآمد ملی- تولید ملی                  د- هزینه نظامی- تعداد ارتشیان

۵- از نظر قدرت چه نوع کشورهایی در مرتبه دوم قرار می گیرند؟

        الف- از بالاترین قدرت برخوردار باشند                   ب- در سطح منطقه قدرتمند شناخته شوند

        ج- در سطح جهانی قدرتمند شناخته شوند          ج- به دولت های ذره ملقب باشند

۶- در سال ۲۰۰۴ هزینه ی نظامی نظامی ۱۷۰ کشور جهان حدود ۷۴۱ میلیارد دلار بود چند درصد آن به آمریکا تعلق داشت؟

       الف- ۴۵           ب- ۴۲           ج- ۳۷             د- ۲۷

 

 درس نهم

 ۱- در نظام اقتصاد جهاني رابطه مركز- پيرامون برچه اساسي مشخص مي شود؟

       الف) ميزان سرمايه گذاري در کشورهای دیگر              ب) ميزان درآمد ناخالص ملی         

        ج) جايگاه كشورها در نظام  تقسيم كار بين المللي     د) جايگاه كشورها از نظر قدرت نظامي

۲- كداميك از جوامع زير با اين تعريف مشخص مي شوند:كشورهايي كه در نظام تقسيم كار بين المللي نقشي ندارند، يعني نه نيروي كار ماهر و نه منابع مواد خام دارند و نه در سرمايه ، صنعت و دانش جهاني سهمی دارند.

       الف) دولتهاي ذره                      ب) كشورهاي پيرامون       

      ج) كشرهاي نيمه پيرامون             د) كشورهاي حاشيه نشين نظام جهاني

 ۳- مهمترين منبع قدرت و ثروت در جهان كنوني .............. است .

     الف) دانش       ب) فناوري      ج) نيروي نظامي        د) دانش و فناوري

 ۴- در اقتصاد دانش محور ( پسا سرمايه­داری) سهم عمده توليد ناخالص مربوط به كدام بخش است ؟

            الف) صنعت         ب) كشاورزي       ج) خدمات      د) برابر است

۵- رابطه نابرابر بين مركز و پيرامون از جهت برخورداري از مزايا :

        الف) از بدو تكوين نظام جهاني وجود داشته        ب) در طول زمان ادامه يافت

          ج) روز به روز بيش تر مي شود                        د) هر سه مورد

 

 درس دهم

۱- هدف اصلي از طرح پي گيري راهبرد آمريكا در زمينه ي پرونده هسته اي ايران در شهريور سال 84 چه بود ؟

             الف) پشتيباني از اروپائيان                                      ب) تسلط بر منابع ايران       

            ج) محروم کردن ايران از دست يابي به انرژي هسته اي     

              د) وادار كردن ايران به مذاكره با امريكا

۲- رفتار كدام­ يك از گروه­های زير از قاعده مندي بيشتري برخوردار است ؟

         الف) سازمان هاي بين المللي               ب) واحدهاي فراملي اقتصادي 

           ج) واحدهاي فراملي اعتقادي                د) دولت- ملتها

۳- كداميك از موارد زير نشانگر مراقبت شركتهاي توليدي جهان از يكديگر است ؟

         الف) افزايش توليدات صنعتي                              ب) استفاده از فن اوري و تكنولوژي 

           ج) دست يابي به اسرار صنعتي يكديگر                د) ايجاد بازارهاي مشترك در جهان

۴- در كداميك از مناطق جغرافياي زير سلاحهاي كشتار جمعي در حال گسترش است ؟

           الف) خاور نزديك        ب) خاور نزديك بزرگ     ج) اروپايي مركزي         د) امريكا

۵- به نظر آمريكا كداميك از مفاهيم زير براي آمريكا خطر محسوب مي شود ؟ 

           الف) اسلام ناب            ب) اسلام و شيعه        ج) اسلام انقلابي      د) اسلام مبارز

 

 درس یازدهم

۱- كدام­ يك از اهداف زير از اهداف درجه دوم کشورها در عرصه­ی جهانی شناخته مي شوند ؟

           الف) حفظ استقلال    ب) حفظ موجوديت كشور     ج) توسعه اقتصادي      د) تأمين امنيت

۲- كدام­ يك از اهداف زير اگر تحقيق نيابد موجب فروپاشي جامعه مي شوند ؟

           الف) گسترش نفوذ در جهان            ب) افزايش وجهه­ی اجتماعي  

             ج) حفظ موجوديت كشور               د) رفاه اجتماعي

۳- مبارزات گاندي در هند براي بدست آوردن كدام هدف زير بود؟

         الف) امنيت ملي   ب) حق تعيين سرنوشت     ج) رفاه توده ی مردم      د) حفظ موجوديت

۴- اختلال در كدام­ يك از موارد زير تداوم زندگي جامعه را با مشكل مواجه مي كند ؟

       الف) نابودكردن مردم       ب) منابع طبيعي    ج) اقتصاد       د) تهديد سرزمين

۵- آمريكا براي حفظ بازارهاي جهاني به كدام مورد زير نيازمند است ؟

       الف) تداوم تسلط خويش در جهان                   ب) انحصار منابع نفتی    

         ج) انحصار منابع نفت و گاز                            د) حفظ تماميت ارضي

۶- كدام وضعيت نشان دهنده جنگ سرد مي باشد ؟

      الف) قطع رابطه­ی سیاسی       ب) جنگ نامتقارن      ج) شبه جنگي    د) توسعه طلبي

۷- بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه­ی 1990 در عرصه­ی جهانی کدام دو قدرت اصلی حضور داشتند؟

    الف- آمریکا و شوروی     ب- آمریکا و انگلستان     

    ج- انگلیس و شوروی      ج- آمریکا و آلمان

۸- کدام مورد در اولویت راهبرد امنیت ملی کشور سودان قرار نمی­گیرد؟

    الف- داشتن سلاح­های پیشرفته             ب- خاتمه دادن به جنگ داخلی

    ج- حفظ تمامیت ارضی کشور                 د- عدم تجزیه کشور

 

درس دوازدهم

۱- مهمترين ابزار ديپلماسي كه مبتني برگفتگو و مذاكره است كدام مورد زير مي باشد ؟

      الف) پيشنهاد پاداش         ب) تهديد به مجازات      ج) اقناع            د) تبليغات

 ۲- به تصویری که از طریق آموزش و رسانه­ها به افراد منتقل می­شود، چه گفته می­شود؟

         الف- کلیشه      ب- روایت           ج- موقعیت           د- هویت

 ۳- کشورهایی که در زمان مذاکره و گفت و گو قدرت چانه زنی بیش­تری دارند که .............  .

        الف- از دیپلماسی قوی­تری برخوردارند              ب- به رسانه­های با برد زیاد مجهزند

         ج- از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند              د- قدرت نظامی بیشتری دارند

 ۴- کدام گزینه از وسایل دستیابی به اهداف در محیط بین المللی می باشد؟

        الف- ترویج عقاید           ب- اقتصاد         ج- توسعه طلبی        د- حفظ تمامیت ارضی

۵- از تلاش رسانه ها در جهت انتشار اخبار برای مشروع ساختن حمله آمریکا به عراق باچه عنوانی یاد می شود ؟

   الف) کلیشه سازی             ب) فریب افکارعمومی           ج) جنگ روانی          د) تبلیغات رسانه ای

۶- جلوگیری آمریکا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را می توان با استفاده از کدام یک ازابزارهای دست یابی به هدف توجیه کرد؟

    الف) تهدید به مجازات                ب)اقناع             ج) زور                    د) اقتصاد

۷- اگر دولت هایی که باهم گفت گو می کنند ارزش ها و باور های مشترک داشته باشند ، کدام گزینه شکل می گیرد؟

     الف) اقناع                    ب) دیپلماسی            ج)تبادل فرهنگی              د) روابط سیاسی

 درس سیزدهم

 ۱- از چه زمانی ادغام ایران در نظام جهانی آغاز شد؟

       الف- از دست رفتن بخش­هایی از ایران در زمان قاجاریه

        ب- گسترش روابط تجاری بین ایران و دولت­های غربی

        ج- ایجاد روابط بین ایران و اروپا در دوره صفویه

        د- پذیرفته شدن شرایط تجارت تعرفه­ای توسط حکام ایران

 ۲- نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت را باید  ............... محسوب کرد.

        الف- واکنش به سرسپردگی حکام قاجار به انگلیس

        ب- واکنش به ادغام ایران در نظام جهانی

         ج- حرکت در جهت بازگشت به هومیت ملی

        د- اقدام مردمی در جهت احیا­ی حکومت دینی

 ۳- هرات در زمان کدام پادشاه از دست ایران خارج شد؟

       الف- مظفرالدین شاه      ب- ناصرالدین شاه          ج- محمد شاه      د- احمد شاه

۴- کدام گزینه معتقد است که انسان محور همه چیز در جهان می باشد؟

  الف- نهیلیسم     ب- بورژوازی         ج- کاپیتالیسم         د- رنسانس

۵- با فروپاشی کدام سلسله اقتصاد ایران ضعیف گردید؟

   الف- صفویه     ب- زندیه         ج- افشاریه        د- قاجاریه

۶- انسان گرایی رنسانس بر آزادی و برابری انسان ها به عنوان .......... تاکید می کرد؛ در حالی که  انقلاب اسلامی آنها را .......به بشر می دانست.

    الف) غایت زندگی انسان - وسیله بودن برای زندگی جاوید

     ب) محور همه چیز در جهان - ودیعه الهی

      ج) حقوق طبیعی - محور همه چیز در جهان

       د)حقوق طبیعی-  ودیعه الهی

۷- انقلاب اسلامی قبل از هر چیز بر...........هویت ایرانی تاکید کرد و با شعار .........به احیاء باورها و ارزش هایی پرداخت که با ارزش ها و باورهای نظام جهانی سازگاری نداشتند.

      الف) وجوه دینی - بازگشت به خویش               

      ب) وجوه ملی - بازگشت به خویش 

       ج) وجوه ملی - بازگشت به هویت ملی       

       د) وجوه دینی - بازگشت به هویت ملی 

۸- نظام جهانی در خاستگاه خود با چه ارزش­هایی رشد و نمو کرد؟

   الف- سرمایه­ داری- دنیاگرایی                   ب- انسان­گرایی- آخرت­گرایی

    ج- انسان­گرایی- دنیا­گرایی                       د- گرایش به معنویت- انسان­گرایی

 

 درس چهاردهم

 ۱-  مسیری که از طریق آن کشورها می توانند جایگاه خود را در نظام جهانی تغییر دهند، کدام است؟

          الف- رشد       ب- کسب ثروت      ج- کسب قدرت          د- توسعه

۲-    اولین برنامه­ی توسعه ایران  پس از پیروزی انقلاب اسلامی  از چه سالی اجرا شد؟

            الف- ۱۳۵۸       ب- ۱۳۷۴             ج- ۱۳۶۸             د- ۱۳۷۹      

۳-  پس پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مهمترین مانع بر سر راه توسعه ایران چه بود؟

           الف- هشت سال جنگ تحمیلی و خرابی­های ناشی از آن

            ب- تلاش دولت برای تأمین حداقل شرایط زیست برای مردم

            ج- نابسامانی­های مانده از دوره­ی پهلوی وابسته به بیگانه

            د- رشد و توسعه وابسته به کشورهای بیگانه

۴- پس از اجرای چندین برنامه توسعه در ایران پس از انقلاب، کشور ما در حال تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی به عنوان  .............. می­باشد.

        الف- پیرامونی          ب- نیمه پیرامونی           ج- مرکز        د- سرکرده

۵- در طول سده گذشته تلاش هایی برای توسعه ایران صورت گرفته است. اولین تلاش منظم در این زمینه در چه رمانی صورت پذیرفت؟

   الف- دوره حکومت رضا شاه                     ب- دوره حکومت محمد رضا     

    ج- نخست وزیری مصدق                      د- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

۶- کدام یک از موارد زیر را نمی توان جزء چالش های فرا روی ایران در طول اجرای برنامه های خود دانست؟

      الف- تحریم اقتصادی و اعمال محدودیت توسط کشور های مرکز  

      ب- خرابی های ناشی از جنگ    

      ج- رشد میزان بی سوادی در جمعیت ۲۴-۱۵ ساله

       د- رشد سریع جمعیت 

۷- علت این که توسعه در دوره پهلوی را  « توسعه وابسته » می خوانند چیست؟ زیرا .......

      الف-  این توسعه سبب ایجاد وابستگی به نظام های اقتصادی قوی دنیا شد.

      ب-  عامل آن درونی نبود ُ بلکه نیازهای نظام جهانی و کشور های مرکز بود.  

      ج- وابستگی صنایع داخلی را به فن آوری کشورهای نیمه پیرامونی افزایش داد.

       د-  سبب وابستگی بخش کشاورزی به تکنولوژی دست دوم کشورهای مرکز شد.

۸-اولین تلاش منظم برای توسعه­ی ایران در کدام دوره صورت پذیرفت؟

    الف- دوره ساسانی    ب- دوره قاجاریه     ج- دوره رضا شاه    د- بعد از انقلاب اسلامی

۹- تجربه­ی نرخ رشد 6 تا 7 درصدی در سال­ها پس از جنگ تحمیلی و قرار گرفتن ایران در آستانه­ی جهش اقتصادی، نشانه­ی چیست؟

    الف- تثبیت موقعیت پیرامونی                 ب- رشد اقتصادی بالا

    ج- آغاز راهی برای تغییر موقعیت            د- افزایش تولید ناخالص ملی 

                                                                                                           

                                                                                                                     پایان

   در تدوین بخشی از این تست ها از وبلاگ گروه آموزشی علوم اجتماعی شهرضا نیز کمک گرفته شده است که بدین وسیله از آنها تشکر می نماییم.

 


موضوعات مرتبط: علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

تاريخ : یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰ | 13:10 | نویسنده : گروه علوم اجتماعی استان قم |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.